Ban Tổ chức

  • Danh nghĩa tổ chức: Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh.

  • ĐƠN VỊ THỰC HIỆN