Lịch diễn

Ngày 13/12/2019

Khai mạc lúc 19h00. Thứ tự dưới đây không phải là trình tự biểu diễn.

Ngày 14/12/2019

Bắt đầu từ 17h00. Thứ tự dưới đây không phải là trình tự biểu diễn.

Ngày 15/12/2019

Bắt đầu từ 17h00. Thứ tự dưới đây không phải là trình tự biểu diễn.